ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

โรงพยาบาลขอนแก่น นำโดย คุณนิชิต เสนไสย รองผู้อำนวยการฝ่ายการบริหาร พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่  ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ในโอกาสเข้าศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องระบบการจัดการระบบขยะติดเชื้อในโรงพยาบาล สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในโรงพยาบาล ฯลฯ  โดยมี คุณวิรัช มั่นในบุญธรรม  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ เป็นผู้นำเสนอในครั้งนี้   เมื่อวันที่  26 ตุลาคม 2561  ณ ห้องประชุมแก่นเงิน ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โรงพยาบาลขอนแก่น