รายละเอียดการจองห้องประชุม
ประชุมเรื่อง : ห้องตรวจ OPD ตา
ห้องประชุม : ประมุขจันทวิมล
ชื่อหน่วยงาน : ฝ่ายบริหารทั่วไป
วันที่ใช้ห้อง : 13 ต.ค. 2560
ช่วงเวลาที่ใช้ : 07:30- 16:30
รูปแบบการจัด : อื่น ๆ (ติดต่อ 1259)
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20
อุปกรณ์ที่ใช้ :
หมายเหต :
ชื่อผู้จอง : วรัชยา โสดาพรม
เบอร์โทร : 1259
วันเวลาที่บันทึก : 29 ก.ย. 2560 เวลา 15:54:55 น.