รายละเอียดการจองห้องประชุม
ประชุมเรื่อง : ประชุมระบบการส่งต่อผู้ป่วย sepsis
ห้องประชุม : จำลองมุ่งการดี (ส่วนหน้า)
ชื่อหน่วยงาน : ตึกอายุรกรรมชาย 1
วันที่ใช้ห้อง : 13 ต.ค. 2560
ช่วงเวลาที่ใช้ : 13:00- 16:00
รูปแบบการจัด : ตัว U
จำนวนผู้เข้าประชุม : 50
อุปกรณ์ที่ใช้ : Computer Notebook
Video
Visaulizer
LCD Projector
หมายเหต :
ชื่อผู้จอง : รัตนา ทองแจ่ม
เบอร์โทร : 1404
วันเวลาที่บันทึก : 3 ต.ค. 2560 เวลา 16:11:41 น.