รายละเอียดการจองห้องประชุม
ประชุมเรื่อง : ปฐมนิเทศ นศ.พยาบาลมมส.
ห้องประชุม : จำลองมุ่งการดี (ส่วนหลัง)
ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
วันที่ใช้ห้อง : 13 ก.พ. 2561
ช่วงเวลาที่ใช้ : 08:30- 12:00
รูปแบบการจัด : ตัว U
จำนวนผู้เข้าประชุม : 40
อุปกรณ์ที่ใช้ : Computer Notebook
Video
Visaulizer
LCD Projector
หมายเหต :
ชื่อผู้จอง : อนงค์ หาญประโคน
เบอร์โทร :
วันเวลาที่บันทึก : 9 ม.ค. 2561 เวลา 09:52:18 น.