รายละเอียดการจองห้องประชุม
ประชุมเรื่อง : จัดทำสัญญาจ้างพกส.
ห้องประชุม : จำลองมุ่งการดี (ส่วนหลัง)
ชื่อหน่วยงาน : ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
วันที่ใช้ห้อง : 13 ก.พ. 2561
ช่วงเวลาที่ใช้ : 13:00- 16:30
รูปแบบการจัด : นั่งพื้น
จำนวนผู้เข้าประชุม : 200
อุปกรณ์ที่ใช้ :
หมายเหต :
ชื่อผู้จอง : อารีรัตน์ สุวรรณโสภา
เบอร์โทร :
วันเวลาที่บันทึก : 20 ม.ค. 2561 เวลา 15:41:25 น.