รายละเอียดการจองห้องประชุม
ประชุมเรื่อง : คณะกรรมการ Service plan จังหวัดขอนแก่น
ห้องประชุม : ประมุขจันทวิมล
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์
วันที่ใช้ห้อง : 13 ก.พ. 2561
ช่วงเวลาที่ใช้ : 08:30- 16:30
รูปแบบการจัด : ตัว U
จำนวนผู้เข้าประชุม : 80
อุปกรณ์ที่ใช้ : Computer Notebook
Video
Visaulizer
LCD Projector
หมายเหต :
ชื่อผู้จอง : จริยา ปากดี
เบอร์โทร : 1160
วันเวลาที่บันทึก : 25 ม.ค. 2561 เวลา 09:29:55 น.