รายละเอียดการจองห้องประชุม
ประชุมเรื่อง : พิจารณาค่าตอบแทนล่วงเวลา
ห้องประชุม : แก่นเพชร
ชื่อหน่วยงาน : ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
วันที่ใช้ห้อง : 13 ก.พ. 2561
ช่วงเวลาที่ใช้ : 13:30- 16:30
รูปแบบการจัด : ตัว U
จำนวนผู้เข้าประชุม : 9
อุปกรณ์ที่ใช้ : Computer Notebook
Video
LCD Projector
หมายเหต : เลื่อนการประชุมจากวันที่ 30 ม.ค.61 เป็นวันที่ 13 ก.พ.61
ชื่อผู้จอง : รำไพ ไชยเลี้ยว
เบอร์โทร : 1888
วันเวลาที่บันทึก : 30 ม.ค. 2561 เวลา 16:10:26 น.