รายละเอียดการจองห้องประชุม
ประชุมเรื่อง : ประขุมคณะกรรมการ facilitator
ห้องประชุม : แก่นเพชร
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์พัฒนาและรับรองคุณภาพรพ.HA
วันที่ใช้ห้อง : 13 ก.พ. 2561
ช่วงเวลาที่ใช้ : 09:30- 12:00
รูปแบบการจัด : ตัว U
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30
อุปกรณ์ที่ใช้ : Computer Notebook
LCD Projector
หมายเหต :
ชื่อผู้จอง : ภัคจิรา เขื่อนโยธา
เบอร์โทร : 1252
วันเวลาที่บันทึก : 31 ม.ค. 2561 เวลา 15:15:21 น.