รายละเอียดการจองห้องประชุม
ประชุมเรื่อง : ประชุมเตรียมแผนเปิดบริการ และแผนครุภัณฑ์ อาคารศูนย์หัวใจ
ห้องประชุม : แก่นทอง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์
วันที่ใช้ห้อง : 13 ก.พ. 2561
ช่วงเวลาที่ใช้ : 09:00- 12:00
รูปแบบการจัด : ตัว U
จำนวนผู้เข้าประชุม : 30
อุปกรณ์ที่ใช้ : Computer Notebook
Visaulizer
LCD Projector
หมายเหต :
ชื่อผู้จอง : สมสุข น้อยผล
เบอร์โทร : 1160
วันเวลาที่บันทึก : 8 ก.พ. 2561 เวลา 08:52:32 น.