รายละเอียดการจองห้องประชุม
ประชุมเรื่อง : ประชุมกรรมการบริหารกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
ห้องประชุม : แก่นทอง
ชื่อหน่วยงาน : เทคนิคการแพทย์ (พยาธิวิทยาคลีนิค)
วันที่ใช้ห้อง : 13 ก.พ. 2561
ช่วงเวลาที่ใช้ : 13:30- 16:00
รูปแบบการจัด : ตัว U
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20
อุปกรณ์ที่ใช้ : Computer Notebook
LCD Projector
หมายเหต :
ชื่อผู้จอง : วรรณิศา โหจันทร์
เบอร์โทร : 1332
วันเวลาที่บันทึก : 8 ก.พ. 2561 เวลา 11:29:36 น.