ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด ของโรงพยาบาลขอนแก่น จำนวน 1,055 รายการ

ผู้สนใจสามารถซื้อเอกสารรายละเอียดครุภัณฑ์ชำรุด ราคาชุดละ 100 บาท ณ กลุ่มงานพัสดุ  ตั้งแต่วันที่ ๙-๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑                            และวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา  ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.  ดูรายการครุภัณฑ์ที่จะทำการขายทอดตลาด ณ ห้องเก็บครุภัณฑ์ชำรุด ข้างหอพักเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลขอนแก่น   วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑  ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมแก่นเงิน อาคารสมเด็จพระเทพฯ ชั้น ๔ รพ.ขอนแก่น ดำเนินการขายทอดตลาด ในเวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป