ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้าประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 พนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งต่าง ๆ

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้าประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2