ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ โรงพยาบาลขอนแก่น

ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ รพ.ขอนแก่น