Home | Link ภายนอก | Logo | ติดต่อโรงพยาบาล | intranet |  
 หน้าปัจจุบัน arrow หน้าหลัก  arrow หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
เกี่ยวกับ รพ.
 ประวัติ รพ. 
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ 
 ผู้อำนวยการ 
 หน่วยงาน  
 โทรศัพท์ภายใน 
 นโนบายอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล 
 นโยบายโรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก 
 แผนที่ รพ. 
 
ข่าวสาร
 ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 
 แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาฯ 2561 
 ข่าวรับสมัคร 
 ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา 
 ข่าวอบรมภายใน รพ. 
 ข่าวอบรมภายนอก รพ. 
 บทความวิชาการ 
 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 
 รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน 
 
ระบบบริการ
 ระบบจองห้องพิเศษ 
 Mail รพ.ขอนแก่น 
 Long Term Care 
 ตรวจสอบสิทธิ 
 ระบบ Refer 
 งานบริการข้อมูล Online 
 จองห้องประชุม 
 Download เอกสาร 
 ห้องสมุด Online 
 ห้องสมุดภาพ  
 นัดหมายแพทย์ 
 
รายงาน/ความรู้
 Disease Management 
 Drg Indicator 
 Indicator รง.5 
 สถิติที่น่าสนใจ 
 Blog 
 ระบบยาโรงพยาบาลขอนแก่น 
 Antiblogram KKH 
 จุลสาร 
 เครื่องแบบพยาบาล 
 บัญชียา รพ.ขอนแก่น 
 รายงานทะเบียนมะเร็ง 
 Template 


visited : 12182209
since 1 กย.48
(วันนี้ 169 ครั้ง)


lastupdate 7 พค.52

 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
อาคาร ชั้น หน่วยงาน หมายเลข
     ศูนย์จำหน่าย (Discharge Center)  3730
     ศูนย์จำหน่าย (Discharge Center)  3816
   1  ห้องบัตร  1143
 10  1  หอผู้ป่วยอายุรกรรม 3  1402
   2  หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 2  1413
   3  หอผู้ป่วยหู คอ จมูก  1180
   3  หอผู้ป่วยหู คอ จมูก  1181
   4  หอผู้ป่วยตา  1159
   4  หอผู้ป่วยตา  1414
 12  1  หอผู้ป่วยเคมีบำบัดผู้ใหญ่  1547
   2  หอผู้ป่วยเคมีบำบัดเด็ก  3657
 14    หอผู้ป่วยนรีเวชกรรม  3746
     หอผู้ป่วยสูติกรรม 1  3741
     หอผู้ป่วยสูติกรรม 2  3742
     หอผู้ป่วยสูติกรรม 2  3743
   1  ห้องคลอด  1420
   1  ห้องคลอด  3729
 9  1  ศูนย์บริการเปลใน  3702
   1  หอผู้ป่วย ICU อายุรกรรม  1400
   2  สำนักงานแพทย์อายุรกรรม  1174
   2  สำนักงานแพทย์อายุรกรรม  1450
   2  ห้องพักแพทย์อายุรกรรม  1407
   2  หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 1  1404
   2  หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 1  3761
   3  หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 2  1187
   4  ห้องพักแพทย์อายุกรรม  1451
   4  หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 1  1405
   4  หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 1  1408
 โภชนาการ  1  โภชนาการ  1504
   1  โภชนาการ  1505
 เวชกรรมฟื้นฟู  1  กลุ่มงานกายภาพบำบัด  1322
   1  กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู  1321
   2  กิจกรรมบำบัด  1323
 อาคารจอดรถ 4 ชั้น  1  ช่างเชื่อม  1503
   1  ช่างโยธา  1502
   1  ช่างแอร์  3700
 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  1  ห้องสมุด  1605
 อาคารผู้ป่วยนอก 2  1  ห้องตรวจจักษุ  1145
   2  ห้องตรวจเวชปฏิบัติทั่วไป  1114
   3  ห้องตรวจประกันสังคม  1544
 อาคารพระเทพ  1  จุดคัดกรอง(ให้บริการภาคเช้า)  1600
   1  ประชาสัมพันะผู้ป่วยนอก  1135
   1  ศูนย์บริการเปล OPD  1202
 อาคารแพทย์แผนไทย  1  แพทย์แผนไทย  1463
 อาคารเภสัชกรรม  3  กลุ่มงานเภสัชกรรม  1339
   3  กลุ่มงานเภสัชกรรม  1471
   3  กลุ่มงานเภสัชกรรม  1472
   4  กลุ่มงานเภสัชกรรม  1316
   4  กลุ่มงานเภสัชกรรม  1318
 อาคารเวชกรรมฟื้นฟู  2  เวชกรรมสังคม  1184
 อาคารสมเด็จพระเทพฯ   B  งานเวชระเบียน  1185
   1  กลุ่มงานเภสัชกรรม  1126
   1  งานเวชระเบียน  1133
   1  ศูนย์ดูแลสุขภาพต่อเนื่อง (CHC)  1139
   1  ห้องเก็บเงินผู้ป่วยนอก  1163
   1  ห้องฉีดยาทำแผล  1138
   1  ห้องตรวจกระดูก  1137
   1  ห้องตรวจชันสูตร (OPD LAB)  1136
   1  ห้องตรวจศัลยกรรม  1128
   1  ห้องตรวจอายุรกรรม  1330
   2  สังคมสงเคราะห์  1113
   2  ห้องตรวจกุมาร  1131
   2  ห้องตรวจทันตกรรม  1209
   2  ห้องตรวจหู คอ จมูก  1208
   2  ห้องฝากครรภ์  1337
   3  กลุ่มงาน พรส.  1190
   3  กลุ่มงาน พรส.  1199
   3  งานบำรุงรักษา  3750
   3  งานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร  1116
   3  งานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ  1160
   3  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ  1153
   3  ฝ่ายการเงินและบัญชี  1109
   3  ฝ่ายการเงินและบัญชี  1246
   3  ฝ่ายการเงินและบัญชี  1453
   3  ฝ่ายการเงินและบัญชี  1460
   3  ฝ่ายการเงินและบัญชี  1461
   3  ฝ่ายการเจ้าหน้าที่  1151
   3  ฝ่ายการเจ้าหน้าที่  1888
   3  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  1105
   3  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  1108
   3  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  1259
   3  ฝ่ายบัญชี  3808
   3  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป  1197
   3  ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ  1118
   3  ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ  3737
   3  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  1110
   3  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  1165
   3  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  1515
   3  สำนักนโยบายยุทธศาสตร์และแผนงาน  1333
   3  สำนักอำนวยการ  1100
   3  สำนักอำนวยการ  1101
   3  ห้อง รอง. ผอก.  1249
   4  HRD  1462
   4  Telemed  2001
   4  Telemed  2002
   4  งานผู้ป่วยนอก  1132
   4  สำนักงาน IC  1121
   4  หน้าห้องประชุมแก่นเพชร  3734
   4  หน้าห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี  1149
   B  งานเวชระเบียน  3838
 อาคารสมเด็จพระเทพ  1  ห้องบัตร  1256
   1  ห้องบัตร  3844
 อาคารสิรินธร  1  กลุ่มงานรังสีวิทยา  1300
   1  งานเวชระเบียน  2101
   1  ศูนย์คุ้มครองเด็กและสตรี  1258
   1  ห้องจ่ายยา ER  1207
   1  ห้องชำระเงิน ER  1127
   1  ห้องตรวจ ER  2100
   1  ห้องสังเกตอาการ  1478
   2  พยาธิวิทยา  1326
   2  ห้องไตเทียม  1452
   3  หอผู้ป่วย ICU ศัลยกรรมอุบัติเหตุ  1523
   3  หอผู้ป่วยพิเศษ สิรินธร  1488
   3  หอผู้ป่วยไฟไหม้ - น้ำร้อนลวก  1539
   3  หอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุ1  1486
   4  Trauma Center  1237
   4  กลุ่มการพยาบาล  1125
   4  กลุ่มการพยาบาล  1214
   4  กลุ่มการพยาบาล  3701
   4  งานบริการข้อมูล  1177
   4  งานเวชนิทัศน์  1606
   4  ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ  1111
   4  ศูนย์ ICT  1144
   4  ศูนย์ ICT  1178
   4  ศูนย์ ICT  2006
   4  ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานโรงพยาบาล  1252
   4  ศูนย์วิจัยทางการพยาบาล  3714
   4  ศูนย์ส่งต่อและรับไว้รักษา  1238
   4  สำนักงานประกันสุขภาพ  1312
   4  หน้าห้องประชุมประมุข  1468
   5  สำนักงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  3804
   5  ห้องกู้ชีพ  1669
 อาคารเอนกประสงค์    คลังเครื่องมือแพทย์  1508
     งานซักฟอก  1507
     หน่วยจ่ายกลาง  1324
     หน่วยจ่ายกลาง  1325
   2  งานจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  1147
   3  กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน  1555
   3  งานซ่อมบำรุงไฟฟ้า  1500
   3  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  1509

ค้นหาจากเวบของ kkh.go.th ค้นหาจากเวบทั่วโลก  
ลิขสิทธิ์ © 2005 โรงพยาบาลขอนแก่น. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Content by : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ รพ.ขอนแก่น โทร.0, 1111
Design By : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รพ.ขอนแก่น โทร.043-232555 ต่อ 0 โทรสาร 0-4323-6974 # open from Interhospital. 54.166.228.35
CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)