Home | Link ภายนอก | Logo | ติดต่อโรงพยาบาล | intranet |  
 หน้าปัจจุบัน arrow หน้าหลัก  arrow หน่วยงานภายในโรงพยาบาล
เกี่ยวกับ รพ.
 ประวัติ รพ. 
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ 
 ผู้อำนวยการ 
 หน่วยงาน  
 โทรศัพท์ภายใน 
 นโนบายอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล 
 นโยบายโรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก 
 แผนที่ รพ. 
 
ข่าวสาร
 ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 
 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 
 แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาฯ 2561 
 ข่าวรับสมัคร 
 ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา 
 ข่าวอบรมภายใน รพ. 
 ข่าวอบรมภายนอก รพ. 
 บทความวิชาการ 
 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 
 รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน 
 
ระบบบริการ
 ระบบจองห้องพิเศษ 
 Mail รพ.ขอนแก่น 
 Long Term Care 
 ตรวจสอบสิทธิ 
 ระบบ Refer 
 งานบริการข้อมูล Online 
 จองห้องประชุม 
 Download เอกสาร 
 ห้องสมุด Online 
 ห้องสมุดภาพ  
 นัดหมายแพทย์ 
 
รายงาน/ความรู้
 Disease Management 
 Drg Indicator 
 Indicator รง.5 
 สถิติที่น่าสนใจ 
 Blog 
 ระบบยาโรงพยาบาลขอนแก่น 
 Antiblogram KKH 
 จุลสาร 
 เครื่องแบบพยาบาล 
 บัญชียา รพ.ขอนแก่น 
 รายงานทะเบียนมะเร็ง 
 Template 


visited : 12460831
since 1 กย.48
(วันนี้ 6319 ครั้ง)


lastupdate 7 พค.52

หน่วยงานภายในโรงพยาบาลขอนแก่น
ชื่อหน่วยงาน หัวหน้าหน่วย โทรศัพท์ Website
 ภาระกิจ : ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด [01]      
  -- [01.01] ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด  0    Link
 ภาระกิจ : ศูนย์มะเร็ง [02]      
  -- [02.01] ศูนย์มะเร็ง  0    Link
 ภาระกิจ : ศูนย์หัวใจ [03]      
  -- [03.01] ศูนย์หัวใจ  0    
 ภาระกิจ : กลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูมิ [04]      
  -- [04.01] กลุ่มงานกายภาพบำบัด  427    
  -- [04.02] กลุ่มงานกุมารเวชกรรม  0    
  -- [04.03] กลุ่มงานจักษุวิทยา  547    
  -- [04.04] กลุ่มงานจิตเวช  0    
  -- [04.05] กลุ่มงานทันตกรรม  1051    Link
  -- [04.06] กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์  535    
  -- [04.07] กลุ่มงานพยาธิวิทยา  0    
 --------- [04.07.01] งานเซลล์วิทยา  400  1327  
 --------- [04.07.02] งานพยาธิวิทยา  820  1328  
 --------- [04.07.03] งานห้องเก็บศพ  401  1510  
 --------- [04.07.04] งานอิมมูโนฮีสโตเคมิสตรี  408  1326  
  -- [04.08] กลุ่มงานเภสัชกรรม  659    Link
  -- [04.09] กลุ่มงานโภชนศาสตร์  437    
  -- [04.10] กลุ่มงานรังสีวิทยา  179    
  -- [04.11] กลุ่มงานวิสัญญี  680    
  -- [04.12] กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู      
 --------- [04.12.01] กิจกรรรมบำบัด  569  1323  
 --------- [04.12.02] กายอุปกรณ์  434  1334  
 --------- [04.12.03] แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู  848  1321  
  -- [04.13] กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวช      
  -- [04.14] กลุ่มงานศัลยกรรม      
  -- [04.15] กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์  80    
  -- [04.16] กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม      
  -- [04.17] กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก  678    
  -- [04.18] กลุ่มงานอายุรกรรม      
 ภาระกิจ : กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิและทุติยภูมิ [05]      
  -- [05.01] กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก      
  -- [05.02] กลุ่มงานเวชกรรมสังคม  1235    Link
  -- [05.03] กลุ่มงานผู้ป่วยนอก  996    
  -- [05.04] กลุ่มงานสวัสดิการสังคม  558    Link
  -- [05.05] กลุ่มงานสร้างเสริมสุขภาพ  470    
  -- [05.06] กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม      Link
 ภาระกิจ : กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล [06]      
  -- [06.01] กลุ่มการพยาบาล      
 --------- [06.01.01] กลุ่มการพยาบาล  0  1119,1125  
 --------- [06.01.02] OPD งานผู้ป่วยนอก  0    
 --------- [06.01.03] สงฆ์ 1  0  2100  
 --------- [06.01.04] สงฆ์ 2  0  2200  
 --------- [06.01.05] สงฆ์ 3  0  2300  
 --------- [06.01.06] สงฆ์ 4  0    
 --------- [06.01.07] พิเศษ 114/4  0    
 --------- [06.01.08] พิเศษ 114/5  0    
 --------- [06.01.09] ยูโร 1  0    
 --------- [06.01.10] ยูโร 2  0    
 --------- [06.01.11] ศัลยกรรมชาย 1  0  1311  
 --------- [06.01.12] ศัลยกรรมชาย 2  0  1310  
 --------- [06.01.13] ศัลยกรรมหญิง  0  1309  
 --------- [06.01.14] ศัลยกรรมTM (ศัลยกรรมอุบัติเหตุ)  0    
 --------- [06.01.15] ศัลยกรรมระบบประสาท  0    
 --------- [06.01.16] นรีเวช  0    
 --------- [06.01.17] ห้องคลอด  0    
 --------- [06.01.18] สูติกรรม 1  0    
 --------- [06.01.19] สูติกรรม 2  0    
 --------- [06.01.20] เด็ก 1 (เด็กโต)  0    
 --------- [06.01.21] เด็ก 3 (เด็กเล็ก)  0    
 --------- [06.01.22] ICU MED  0    
 --------- [06.01.23] อายุรกรรมชาย 1  0    
 --------- [06.01.24] อายุรกรรมชาย 2  0    
 --------- [06.01.25] อายุรกรรมหญิง 1  0    
 --------- [06.01.26] อายุรกรรมหญิง 2  0    
 --------- [06.01.27] ห้อง EKG  0    
 --------- [06.01.28] OR เล็ก MED  0    
 --------- [06.01.29] ไตเทียม  0    
 --------- [06.01.30] พิเศษ TM  0    Link
 --------- [06.01.31] ER  0    
 --------- [06.01.32] ตึก หู คอ จมูก  0    
 --------- [06.01.33] ตึกตา  0    
 --------- [06.01.34] กระดูกและข้อชาย 1  0    
 --------- [06.01.35] กระดูกและข้อชาย 2  0    
 --------- [06.01.36] กระดูกและข้อหญิง  0    
 --------- [06.01.37] จ่ายกลาง  0    
 --------- [06.01.38] CCU  0    
 --------- [06.01.39] NICU  0    
 --------- [06.01.40] PICU  0    
 --------- [06.01.41] OR (กลุ่มการพยาบาล)  0    
 --------- [06.01.42] ศูนย์ BIRD  0    
 --------- [06.01.43] ICU ศัลย์  0    
 --------- [06.01.44] ICU TM  0    
 --------- [06.01.45] อายุรกรรม 3  0    
 --------- [06.01.46] Burn Unit  0    
 --------- [06.01.47] ศูนย์บริการเปล  0    
 --------- [06.01.48] ศูนย์ตรวจสุขภาพ  0    
 --------- [06.01.49] ศัลยกรรมหญิง 2  0    
 --------- [06.01.50] ศัลยกรรมตกแต่ง  0    
 --------- [06.01.51] ศูนย์ดูแลสุขภาพต่อเนื่อง  0    
 --------- [06.01.52] เคมีบำบัดเด็ก  0    Link
 --------- [06.01.53] เคมีบำบัดผู้ใหญ่  0    
 --------- [06.01.54] Spine Unit  0    
 --------- [06.01.55] ICU ศัลย์ 2  0    
 --------- [06.01.56] ไข้หวัดนก  0    
 --------- [06.01.57] ศูนย์ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง  0    Link
 ภาระกิจ : กลุ่มภารกิจด้านผลิตบุคลากรทางการแพทย์ [07]      
  -- [07.01] ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก      Link
 ภาระกิจ : กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ [08]      
  -- [08.01] กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์  43    
 --------- [08.01.01] งานแผนงานและโครงการ  25  1118  
 --------- [08.01.02] ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศูนย์คอมฯ)  626  2006  
 --------- [08.01.03] งานเวชสารสนเทศทางการแพทย์ (เวชระเบียน)  25  1133  
  -- [08.02] ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน (Q&S)  404    Link
  -- [08.03] กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  547    
 --------- [08.03.01] งานวิจัยและระบาดวิทยาคลินิก  26  1160  
 --------- [08.03.02] งานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร  641  1116  
 --------- [08.03.03] ศูนย์เทคโนโลยีสื่อทางการแพทย์และสาธารณสุข (เวชนิทัศน์)  469  1117  
 --------- [08.03.04] งานห้องสมุด  131  1602  
 --------- [08.03.05] งานขอนแก่นเวชสาร  675  1116  
  -- [08.05] กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศูนย์คอมฯ)  626    
 ภาระกิจ : กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ [09]      
  -- [09.01] กรรมการบริหารอุปกรณ์การแพทย์      
 --------- [09.01.01] ช่างอุปกรณ์การแพทย์  0  1501  
  -- [09.02] ฝ่ายการเงิน  16    
  -- [09.03] ฝ่ายการเจ้าหน้าที่  11    
  -- [09.04] ฝ่ายบริหารทั่วไป  20    
 --------- [09.04.01] งานสารบรรณ  554  1108  
 --------- [09.04.02] งานธุรการทั่วไป  6  1259  
 --------- [09.04.03] งานซักฟอก  143  1474  
  -- [09.05] ฝ่ายบัญชี  15    
  -- [09.06] ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป  91    
  -- [09.07] ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา  159    
 ภาระกิจ : หน่วยงานพิเศษ [10]      
  -- [10.01] กรรมการกิจกรรมพิเศษ      
  -- [10.02] กรรมการกิจกรรมสาธารณะ      
  -- [10.03] กรรมการเครือข่ายศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย  48    
  -- [10.04] สำนักงานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน      Link
  -- [10.05] กรรมการตรวจสอบภายใน      
  -- [10.06] งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล      Link
  -- [10.07] กรรมการป้องกันอุบัติภัยภายในโรงพยาบาล (กปอ.)      
  -- [10.08] กรรมการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ      
  -- [10.09] กรรมการสวัสดิการและการกีฬา      
  -- [10.10] กรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย      
  -- [10.11] กลุ่มงานประกันสุขภาพ  242    Link
  -- [10.12] กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์)  449    
  -- [10.13] ชมรมจริยธรรม  26    
  -- [10.14] ชมรมลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง      
  -- [10.15] ศูนย์ตรวจสุขภาพ      Link
  -- [10.16] ศูนย์พัฒนาระบบการคิดต้นทุนกิจกรรม (ABCD)  427    
  -- [10.17] ศูนย์แพทย์ทางไกล และอินเตอร์เนท  80    
  -- [10.18] ศูนย์วิเทศสัมพันธ์      
  -- [10.19] สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์      
  -- [10.20] สำนักอำนวยการ(ผอก./รอง ผอก./ผู้ช่วย ผอก.)  0    
  -- [10.21] สำนักงานพัฒนาระบบการเงินและการคลัง      
  -- [10.22] องค์กรแพทย์  759    
  -- [10.23] องค์กรอิสระคุ้มครองผู้บริโภค      
  -- [10.24] กรรมการบ้านพัก      
  -- [10.25] ศูนย์ประสานงานระบบรับ-ส่งต่อ  347    Link
  -- [10.26] ศูนย์ประสานงานบริการผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีและเอดส์  579    
 --------- [10.26.01] กรรมการระบบบริการเอดส์  545    
  -- [10.27] กรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด  0    
  -- [10.28] กรรมการพัฒนาระบบยา  0    
  -- [10.29] คณะทำงานพัฒนาคุณภาพบริการผู้ป่วยเบาหวาน  0    
  -- [10.30] คณะกรรมการโรงพยาบาลปลอดบุหรี่  0    
  -- [10.31] งานทบทวนการใช้ทรัพยากรสุขภาพ (UR)  856    
  -- [10.32] ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคโรงพยาบาลขอนแก่น (CDC KKH)      Link
 ภาระกิจ : งานจิตอาสา [11]      
  -- [11.01] กรรมการพัฒนางานด้านสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ      
  -- [11.02] กรรมการพัฒนาระบบบริการผู้สูงอายุครบวงจร      
  -- [11.03] ชมรมจิตอาสา พัฒนาเครือข่ายการดูแลบุคคลออทิสติก      
  -- [11.04] ชุมชนนักปฏิบัติปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      
  -- [11.05] ศูนย์พัฒนาระบบบริการคุ้มครองเด็กและสตรีที่ได้รับความรุนแรง (OSCC)       Link

ค้นหาจากเวบของ kkh.go.th ค้นหาจากเวบทั่วโลก  
ลิขสิทธิ์ © 2005 โรงพยาบาลขอนแก่น. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Content by : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ รพ.ขอนแก่น โทร.0, 1111
Design By : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รพ.ขอนแก่น โทร.043-232555 ต่อ 0 โทรสาร 0-4323-6974 # open from Interhospital. 54.81.196.35
CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)