Home | Link ภายนอก | Logo | ติดต่อโรงพยาบาล | intranet |  
 หน้าปัจจุบัน arrow หน้าหลัก  arrow เธ›เธฃเธฐเธงเธฑเธ•เธด เธฃเธž.
เกี่ยวกับ รพ.
 ประวัติ รพ. 
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ 
 ผู้อำนวยการ 
 หน่วยงาน  
 โทรศัพท์ภายใน 
 นโยบายโรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก 
 นโนบายอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล 
 แผนที่ รพ. 
 
ข่าวสาร
 ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 
 แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาฯ 2561 
 ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา 
 ข่าวรับสมัคร 
 ข่าวอบรมภายใน รพ. 
 ข่าวอบรมภายนอก รพ. 
 บทความวิชาการ 
 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 
 รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน 
 
ระบบบริการ
 Mail รพ.ขอนแก่น 
 ระบบจองห้องพิเศษ 
 Long Term Care 
 ตรวจสอบสิทธิ 
 ระบบ Refer 
 งานบริการข้อมูล Online 
 Download เอกสาร 
 จองห้องประชุม 
 ห้องสมุด Online 
 ห้องสมุดภาพ  
 นัดหมายแพทย์ 
 
 Indicator รง.5 
 Drg Indicator 
 Disease Management 
 สถิติที่น่าสนใจ 
 Blog 
 ระบบยาโรงพยาบาลขอนแก่น 
 Template 
 จุลสาร 
 เครื่องแบบพยาบาล 
 บัญชียา รพ.ขอนแก่น 
 รายงานทะเบียนมะเร็ง 
 Antiblogram KKH 


visited : 10619978
since 1 กย.48
(วันนี้ 8587 ครั้ง)


lastupdate 7 พค.52

 ประวัติโรงพยาบาลขอนแก่น
       โรงพยาบาลขอนแก่น ตั้งอยู่เลขที่ 54, 56 หมู่ที่ 4 ถนนศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 49 ไร่ 2 งาน เป็นโรงพยาบาลศูนย์สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง ทั้งในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพ ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้สุขภาพอนามัยแก่ผู้ป่วย ผู้รับบริการ และประชาชนทั่วไป
       โรงพยาบาลขอนแก่น เริ่มก่อตั้งปี พ.ศ.2490 โดยความร่วมมือของคณะกรรมการอำเภอ คณะกรรมการจังหวัดและบรรดาพ่อค้าประชาชน ในจังหวัดขอนแก่น ในการจัดงานประจำปี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (ขุนบำรุงรัตนบุรี) เป็นประธานจัดงานเพื่อหาเงินสมทบกับทางราชการจัดซื้อที่ดินเพื่อปลูกสร้างโรงพยาบาลจำนวน 29 ไร่เศษ ต่อมาได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารอำนวยการหลังแรก เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2491 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดภาค 3 (หลวงวิวิธสุรการ) เป็นประธานในการก่อสร้าง และได้ เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2494 มีเตียงรับผู้ป่วย 25 เตียง มีแพทย์ 2 คน และพยาบาลวิชาชีพ 2 คน โดยมีนายแพทย์จำลอง มุ่งการดี เป็นผู้อำนวยการ
นอกจากการให้บริการด้านสุขภาพอนามัย ทั้งในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสภาพ แก่ผู้ป่วยประชาชน และผู้รับบริการแล้ว โรงพยาบาลขอนแก่นยังเป็นสถาบันที่ให้การศึกษาและฝึกอบรมแก่นักศึกษาแพทย์ นักศึกษาพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ทุกสาขา กว่า 10 สถาบัน และหลักสูตรต่างประเทศ 3 สถาบันรวมทั้งเป็นศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก (1 ใน 14 ของศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาของกระทรวง สาธารณสุขร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ภายในประเทศ) ตลอดจนให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย นอกจากนี้โรงพยาบาลยังได้สนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาอย่างต่อ เนื่อง โดยใช้เทคนิคกระบวนการ และเครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริการอันจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนผู้รับ บริการ และเกิดความพึงพอใจในการรับบริการ
       ตลอดระยะเวลาเกือบ 60 ปีที่ผ่านมา โรงพยาบาลขอนแก่น มีการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านบริหาร บริการ วิชาการ อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันได้มีการพัฒนากระบวนการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพควบคู่กันไปด้วย ซึ่งได้มีการพัฒนาระบบบริการอย่างผสมผสานที่มีคุณภาพทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ รวมถึงการสร้างเครือข่ายบริการที่ครอบคลุมในระดับชุมชน โรงพยาบาลขอนแก่นได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation : HA)ปี พ.ศ.2545 จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.) และรับรองเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (Health Promoting Hospital : HPH) ปี พ.ศ.2546
       ในปัจจุบัน (31 มีนาคม 2552) โรงพยาบาลขอนแก่น มีเตียงผู้ป่วย 867 เตียง มีหอผู้ป่วย 41 หอ มีมีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 2,411 คน จำแนกเป็น
ข้าราชการ 1,013 คน คิดเป็นร้อยละ 42.0
ลูกจ้างประจำ 351 คน คิดเป็นร้อยละ 14.6
ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 1,035 คน คิดเป็นร้อยละ 42.9
ลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ 9 คน คิดเป็นร้อยละ 0.4
พนักงานราชการ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.1


       หน่วยงานสนับสนุนและหอผู้ป่วย จำแนกได้ดังนี้
1. กลุ่มภารกิจอำนวยการ จำนวน 7 หน่วยงาน
2. กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล จำนวน 10 หน่วยงาน
       2.1 หอผู้ป่วย จำนวน 41 หอผู้ป่วย
       2.2 งานสนับสนุน จำนวน 10 หน่วยงาน
3. กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิและทุติยภูมิ จำนวน 4 หน่วยงาน
4. กลุ่มภารกิจด้านตติยภูมิ จำนวน 16 หน่วยงาน
5. กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพ จำนวน 4 หน่วยงาน
6. ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาฯ จำนวน 1 ศูนย์

       ในปีงบประมาณ 2551 โรงพยาบาลขอนแก่นได้ให้บริการรักษา พยาบาลแก่ผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น  660,117 ราย เฉลี่ยวันละ 2,930 คน และจำนวนผู้ป่วยใน ทั้งสิ้น 66,630 ราย เฉลี่ยรับใหม่ 183 รายต่อวัน มีอัตราการครองเตียงร้อยละ 105.75

   (ดูสถิติทั้งหมดได้ที่นี่)

ค้นหาจากเวบของ kkh.go.th ค้นหาจากเวบทั่วโลก  
ลิขสิทธิ์ © 2005 โรงพยาบาลขอนแก่น. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Content by : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ รพ.ขอนแก่น โทร.0, 1111
Design By : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รพ.ขอนแก่น โทร.043-232555 ต่อ 0 โทรสาร 0-4323-6974 # open from Interhospital. 54.167.126.106
CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)