ผลการค้นหา พบแพทย์ 4 ท่าน
นพ. สมคิด เลิศสินอุดม
ศูนย์หรือสาขาที่เชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
แขนงวิชาที่เชียวชาญ: ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ภาษา: English ภาษาไทย
วันที่ทำงาน:
เวลาตรวจ: เช้า (08:00 - 12:00) บ่าย (13:00 - 16:00)
นพ. นคร ทิพย์สุนทรศักดิ์
ศูนย์หรือสาขาที่เชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์
แขนงวิชาที่เชียวชาญ: ศัลยศาสตร์
ภาษา: English ภาษาไทย
วันที่ทำงาน:
เวลาตรวจ: เช้า (08:00 - 12:00) บ่าย (13:00 - 16:00)
นพ. วสันต์ เจริญสินทรัพย์
ศูนย์หรือสาขาที่เชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์
แขนงวิชาที่เชียวชาญ: ศัลยศาสตร์
ภาษา: English ภาษาไทย
วันที่ทำงาน:
เวลาตรวจ: เช้า (08:00 - 12:00) บ่าย (13:00 - 16:00)
นพ. วิทยา ชาติบัญชาชัย
ศูนย์หรือสาขาที่เชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์
แขนงวิชาที่เชียวชาญ: ศัลยศาสตร์
ภาษา: English ภาษาไทย
วันที่ทำงาน:
เวลาตรวจ: เช้า (08:00 - 12:00) บ่าย (13:00 - 16:00)