ประกาศประกวดราคาถุงบรรเลือดชนิด 3 ถุง ขนาด 450 มิลลิลิตร มีถุงพ่วงสำหรับเก็บ ฯ จำนวน 3750 ถุง

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม -7 พฤศจิกายน 2561  ส่งตัวอย่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

วันที่ขอซื้อชอง 31/10/2018
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 07/11/2018
วันที่ยื่นซอง 08/11/2018
ไฟล์เอกสาร