ประกาศประกวดราคา ถุงบรรจุเลืือดชนิด 3 ถุง ขนาด 350มิลลิลิตร มีถุงพ่วง สำหรับเก็บตัวอย่างเลือดและอุปกรณ์ฯ

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯในชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม -6 พฤศจิกายน 2561  ส่งตัวอย่าง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

วันที่ขอซื้อชอง 30/10/2018
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 06/11/2018
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 07/11/2018
เวลาเปิดซอง 10:00:00
ไฟล์เอกสาร