ประกาศประกวดราคา นำ้ยาตรวจหาปริมาณสารพันธุกรรมเชื้อไวรัส HIVโดยวิธี RT-PCR จำนวน 1,700 TEST

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200  บาท ตั้งแต่วันที่ 22  -29 มกราคม 2562

วันที่ขอซื้อชอง 22/01/2019
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 29/01/2019
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 30/01/2019
ไฟล์เอกสาร