ประกาศประกวดราคา น้ำยาตรวจภูมิคุ้มกันแบบ 3 สี (Tritest CD3/CD4/CD45)จำนวน 2,200 Test

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาฯ ในชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ 22 -29  มกราคม 2562

วันที่ขอซื้อชอง 22/01/2019
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 29/01/2019
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 30/01/2019
ไฟล์เอกสาร