ประกาศประกวดราคา ยูนิตทำฟัน จำนวน 2 เครื่อง

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ 11-18 กุมภาพันธ์ 2562

(ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

 

 

วันที่ขอซื้อชอง 11/02/2019
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 18/02/2019
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 20/02/2019
ไฟล์เอกสาร