ประกาศประกวดราคา ลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานแบน 2 แผ่น ปิด-เปิด ตำแหน่งเอออร์ จำนวน 50ชุด

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม -7 พฤศจิกายน 2561

วันที่ขอซื้อชอง 31/10/2018
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 07/11/2018
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 08/11/2018
ไฟล์เอกสาร