ประกาศประกวดราคา (e-bidding)เครื่องตรวจวิเคราะห์ทางพันธุกรรมของเชื้อวัณโรคแบบอัตโนมัติ ฯ

ผู้สนใจสามารภถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯชุดละ 200 บาท ในระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม- 7 พฤศจิกายน 2561

วันที่ขอซื้อชอง 31/10/2018
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 07/11/2018
ราคาซอง(บาท) 195
วันที่ยื่นซอง 08/10/2018
ไฟล์เอกสาร