ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ ถุงมือ Disposable จำนวน 2 รายการ

จังหวัดขอนแก่นได้จัดทำประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  รายการถุงมือ Disposable  จำนวน 2 รายการ  ของโรงพยาบาลขอนแก่น  ในวงเงิน 3,081,000.-บาท

(สามล้านแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลขอนแก่น  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แล้วเสร็จ

ไฟล์เอกสาร