ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ จ้างบริการดูแล บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด

จังหวัดขอนแก่นได้จัดทำประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  รายการ

จ้างบริการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์  จำนวน 1 ชุด

ของโรงพยาบาลขอนแก่น  ในวงเงิน 2,250,000.-บาท (สองล้านสองแสนห้าหมื่น

บาทถ้วน) ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลขอนแก่น (ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

และการแพทย์ (เครื่องตรวจพิเศษ))  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ไฟล์เอกสาร