ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ กล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดตา จำนวน 1 เครื่อง

สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างประกาศฯ นี้

โดยไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS) โดยจะถือวันที่ ที่ไปรษณีย์ประทับตรา

เป็นวันรับข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ส่งไป ถึง

“ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่นเลขที่ 56 ถนนศรีจันทร์ อำเภอเมือง

จังหวัดขอนแก่น 40000”

โทรศัพท์ 0-4323-2555 ต่อ 3750  โทรสาร 0-4324-1463เว็บไซต์

www.gprocurement.go.th และ  www.khonkaen.go.th  และ

www.kkh.go.thและ E-mail : contact@ kkh.go.th

ผู้ประกอบการที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผย

ชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย

 

ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562  ถึงวันที่  25  กุมภาพันธ์ 2562 

ไฟล์เอกสาร