ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาเครื่องสวนหัวใจแบบระนาบเดี่ยวชนิด แผ่นรับสัญญาณดิจิตอล FPD พร้อมเครื่องฮีโมไดนามิกส์ และเครื่องสำรองไฟฟ้า แบบรวมอะไหล่

สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างประกาศฯ นี้ โดยไปรษณีย์

ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS) โดยจะถือวันที่ ที่ไปรษณีย์ประทับตรา เป็นวันรับข้อคิดเห็นหรือ

ข้อเสนอแนะ ส่งไป ถึง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่นเลขที่ 56 ถนนศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000   โทรศัพท์ 0-4323-2555 ต่อ 3750  โทรสาร 0-4324-1463เว็บไซต์  www.gprocurement.go.th และ  www.khonkaen.go.th  และ  www.kkh.go.th และ

E-mail : contact@ kkh.go.th

ผู้ประกอบการที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและ

ที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย

 

ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์  2562  ถึงวันที่  5   มีนาคม 2562

ไฟล์เอกสาร