ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) กระบอกฉีดยาผ่านผิวหนังปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียวฯจำนวน 3 รายการ

ผุ้สนใจสามารถแสดงข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) งานนี้ได้ ตั้งแต่วันที่29 มกราคม -4 กุมภาพันธ์ 2562

ไฟล์เอกสาร