ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) ชุดนำ้ยาตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบุรณ์ ฯ จำนวน 2 รายการ

สามารถแสดงข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะ วิจารณ์ เกียวกับร่างเอกสารประกวดราคา ฯ(e-bidding) งานนี้ได้ ตั้งแต่วันที่21-24 มกราคม 2562

ไฟล์เอกสาร