ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) ชุดน้ำยาตรวจวัดระดับสารเคมีและภูมิคุ้มกันในเลือดสำหรับระบบการจัดการและตรวจวิเคราะห์ฯ จำนวน 48 รายการ

สามารถแสดงข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์เกี่ยวกับร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding)  งานนี้ได้ ตั้แต่วันที่ 8-13 กุมภาพันธ์ 2562

ไฟล์เอกสาร