ร่าง เอกสารประกวดราคา (e-bidding) ขดลวดหุ้มกราฟท์เพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่ด้วยโพลิเมอร์ จำนวน 12 ชุด

สามารถแสดงข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยววกับร่างเอกสาร ประกวดราคา ( e-bidding) งานนี้ได้ตั้งแต่วันที่ 8 -14  พฤศจิกายน 2651

ไฟล์เอกสาร