กลุ่มงานอายุรกรรม จัดการประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2565 ในหัวข้อ “Medicine Cocktails”

วันที่ 22 สิงหาคม 2565  โรงพยาบาลขอนแก่น โดยกลุ่มงานอายุรกรรม  จัดการประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2565  ในหัวข้อ “Medicine Cocktails”  โดยมี นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โรงพยาบาลขอนแก่น

ปัจจุบันผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยโรคทางอายุรกรรม มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี  กลุ่มงานอายุรกรรมโรงพยาบาลขอนแก่น ได้มีการพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายบริการ โดยเฉพาะกลุ่มโรคที่มีอัตราตายสูง เพื่อให้ผู้รับบริการผู้ป่วยและประชาชน ได้รับบริการด้วยคุณภาพที่มีมาตรฐาน และยังมุ่งผลิตบัณฑิตแพทย์และอายุรแพทย์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม การได้รับรู้และแลกเปลี่ยนบางเรื่องราวจากประสบการณ์ จะทำให้โอกาสความเสี่ยงลดลงได้ เพื่อเป้าหมาย ให้ประชาชนมีสุขภาพดี และสังคมอยู่เย็นเป็นสุขต่อไป