กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ขอนแก่น เปิดรับสมัครเภสัชกรผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้นประกาศนียบัตรเภสัชกรรม (สาขาการบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยที่ได้รับโภชนบำบัด)

กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น
เปิดรับสมัครเภสัชกรผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้นประกาศนียบัตรเภสัชกรรม
(สาขาการบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยที่ได้รับโภชนบำบัด) ปีงบประมาณ 2566
💊 รอบที่ 1 วันที่ 7 มี.ค.2566 – 23 มิ.ย.2566
💊 รอบที่ 2 วันที่ 26 มิ.ย.2566 – 12 ต.ค.2566
💊 รอบที่ 3 วันที่ 16 ต.ค.2566 – 2 ก.พ.2567
🔗 รายละเอียดการสมัคร https://cdn.me-qr.com/pdf/12463336.pdf