กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ โดยคุณปนัดดา อยู่วิทยา บริจาคอุปกรณ์การแพทย์ มูลค่า 5,000,000 บ.

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 นพ.สมศักดิ์ ประฏิภาณวัตร รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบอุปกรณ์การแพทย์ จากกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ โดยคุณปนัดดา อยู่วิทยา ดังนี้

1.ชุดกล้องส่องตรวจท่อไตพร้อมเครื่องเลเซอร์สำหรับยิงนิ่ว จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 3,600,000 บาท (สามล้านหกแสนบาทถ้วน) มอบให้ห้องผ่าตัด กลุ่มงานศัลยกรรม
2. ชุดถ่างเนื้อเยื้อสมองแบบ Fukushima จำนวน 1 ชุด มูลค่า 1,400,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน) มอบให้ห้องผ่าตัด กลุ่มงานศัลยกรรม

    รวมมูลค่าทั้งสิ้น จำนวน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) โดยคุณปนัดดา อยู่วิทยา ได้มอบหมายให้ คุณประสิทธิ์ ลัชชานนท์ มาเป็นผู้แทนมอบในวันนี้

กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ ในนามคุณปนัดดา อยู่วิทยา บริจาคครุภัณฑ์ทางการแพทย์ มูลค่ากว่า 11 ล้านบาท

วันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมแก่นเงิน อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น นพ.สมคิด เลิศสินอุดม รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์และความปลอดภัย, คุณนิชิต เสนไสย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ รับมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยผู้แทนจากกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ คุณประสิทธิ์ ลัชชานนท์ ซึ่งบริจาคในนามคุณปนัดดา อยู่วิทยา ดังนี้

1. เครื่องช่วยหายใจควบคุมปริมาตร จำนวน 13 เครื่อง มูลค่า 10,400,000 บาท (สิบล้านสี่แสนบาทถ้วน) หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก

2. เครื่องติดตามสัญญาณชีพ Bedside (ชนิดเคลื่อนที่ได้) จำนวน 4 เครื่อง มูลค่า 720,000 บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) หน่วยงานที่รับผิดชอบ : หน่วยไตเทียม และ ห้องตรวจสวนหัวใจ
รวมมูลค่า ทั้งสิ้น 11,120,000 บาท (สิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

และมอบเงินบริจาค โดยการโอนเงินเข้ากองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ เพื่อผู้ป่วยโรคหัวใจยากไร้โรงพยาบาลขอนแก่น ซึ่งอยู่ภายใต้ร่มมูลนิธิโรงพยาบาลขอนแก่น จำนวน 3,500,850 บาท (สามล้านห้าแสนแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) สำหรับเป็นค่าปรับปรุงห้องผ่าตัด หมายเลข 14 อาคารผ่าตัด 40 ปีชั้น 2 จำนวน 3,240602 บาท (สามล้านสองแสนสี่หมื่นหกร้อยสองบาท) และส่วนที่เหลือจำนวน 260,248 บาท (สองแสนหกหมื่นสองร้อยสี่สิบแปดบาท) สมทบเข้ากองทุนฯ

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณ กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ ในนามคุณปนัดดา อยู่วิทยา มา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ และกองทุนเฉลียวภาวนานุสรณ์ ในนามคุณปนัดดา อยู่วิทยา มอบครุภัณฑ์การแพทย์ 14 ล้านกว่า

 

 

วันที่ 26  สิงหาคม 2562  เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุมแก่นเ       งิน  อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น  นำโดย  นพ.เสกสรร  สุวรรณแพง  รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ คุณประสิทธิ์  ลัชชานนท์  ตัวแทนจากกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์  และกองทุนเฉลียวภาวนานุสรณ์  ในนามคุณปนัดดา  อยู่วิทยา ในพิธีมอบครุภัณฑ์การแพทย์ และติดตามประเมินผลเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับบริจาค จากกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์  และกองทุนเฉลียวภาวนานุสรณ์  ในนามคุณปนัดดา  อยู่วิทยา   ซึ่งวันนี้ โรงพยาบาลขอนแก่น ได้รับมอบครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 5 รายการ มูลค่า 14,163,400  บาท  ดังนี้

  1. เครื่องสลายเนื้อเยื่อด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงพร้อมระบบดูด 1 เครื่อง มูลค่า 3,800,000 บาท
  2. เครื่องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ แบบคมชัดสูง พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ 1 เครื่อง มูลค่า 3,400,000 บาท
  3. เตียงผ่าตัดหัวใจชนิดเอกซเรย์ผ่านได้ 360 องศา 1 เตียง  มูลค่า 3,070,000 บาท
  4. ชุดเครื่องมือผ่าตัดหัวใจ 1 ชุด มูลค่า 2,500,000 บาท
  5. กล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมชนิดความละเอียดสูง 1 เครื่อง มูลค่า 1,393,400 บาท

กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ มอบ ชุดผ้าอังสะ  จำนวน 400 ผืน และผ้าสบง จำนวน 400 ผืน  (สำหรับพระภิกษุสงฆ์อาพาธ)  รวมมูลค่า 90,000 บาท

วันที่ 6 สิงหาคม 2562  นพ.ชาญชัย  จันทร์วรชัยกุล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  รับมอบ ชุดผ้าอังสะ  จำนวน 400 ผืน และผ้าสบง จำนวน 400 ผืน  (สำหรับพระภิกษุสงฆ์อาพาธ)  รวมมูลค่า 90,000 บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน)  จากกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์  เพื่อมอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น

กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ บริจาคผ้าห่ม จำนวน 2,000 ผืน

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบผ้าห่ม จำนวน 2,000 ผืน มูลค่า 470,800 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดร้อยบาท) จากกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ เพื่อมอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ

กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ โดยคุณปนัดดา อยู่วิทยา มอบชุดเครื่องเป่าลมอุ่น จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 84,999.73 บาท

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ โดยคุณปนัดดา อยู่วิทยา ได้มอบชุดเครื่องเป่าลมอุ่น จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 84,999.73 บาท (แปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเจ็ดสิบสามสตางค์) ให้กับศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อใช้ในการให้ความอบอุ่นร่างกายผู้ป่วย

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ