“การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ทางการพยาบาล ปี 2566”  

 

วันที่ 21 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี โรงพยาบาลขอนแก่น   นายแพทย์เกรียงศักดิ์  วัชรนุกูลเกียรติ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม  “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ทางการพยาบาล ปี 2566”   โดยมี พว.พินรัฐ  จอมเพชร  ผู้ช่วยผู้อำนวยการภารกิจด้านการพยาบาล (ด้านบริหาร) กล่าวรายงาน

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ทางการพยาบาล  ถือเป็นกิจกรรมสำคัญ และจำเป็นอย่างยิ่ง ในการสนับสนุน ติดตาม กำกับให้การปฏิบัติการพยาบาลมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน  องค์กรจะบรรลุเป้าหมาย ตามวิสัยทัศน์พันธกิจ และยุทธศาสตร์ได้นั้น  ปัจจัยสำคัญคือ การมีแผนยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม และสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งยุทธศาสตร์กระทรวง ทั้งระดับจังหวัด  และระดับองค์กร

การประชุมในครั้งนี้  จึงเป็นโอกาสดี ที่ทำให้บุคลากรมีส่วนร่วม ในการวิเคราะห์ สถานภาพขององค์กรพยาบาล เพื่อจัดทำแผนให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล