การจัดอบรมหลักสูตรฝึกอบรมนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง (น.บ.ส.) รุ่นที่ 39 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมโรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง (น.บ.ส.) รุ่นที่ 39 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และให้สัมภาษณ์เพื่อประกอบการศึกษาข้อมูลบทบาทและแผนงานขององค์กร และเรียนรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นในด้านนโยบายและยุทธศาสตร์แผนการดำเนินงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
โดยหลักสูตรได้กำหนดให้มีการฝึกปฏิบัติภาคสนาม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการศึกษาเชิงยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาสุขภาพ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดการเรียนรู้กระบวนการทำงานยุทธศาสตร์ ในประเด็นการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และยุทธศาสตร์บริการสุขภาพ