การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดขอนแก่น

การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 7-10 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี โรงพยาบาลขอนแก่น นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 เป็นประธานการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนายแพทย์อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7 และนายประเสริฐ เก็มประโคน ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 พร้อมคณะ โดยมี นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับ และร่วมรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานของจังหวัด ตามประเด็นการตรวจราชการ

โดยมีวัตถุประสงค์ในการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขและนโยบายสำคัญในปีงบประมาณ 2566 พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อหารือแนวทางและชี้แจงจุดเน้นการตรวจติดตามประเด็นการพัฒนาระบบบริการที่เกี่ยวข้องร่วมกับผู้นิเทศงาน และผู้รับผิดชอบงาน Service Plan จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และศูนย์วิชาการทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 7