การนำเสนอผลงานวิจัยโครงการพัฒนาระบบบริการ  เพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจรจังหวัดขอนแก่น

โรงพยาบาลขอนแก่น  จัดการประชุมวิชาการ  การนำเสนอผลงานวิจัยโครงการพัฒนาระบบบริการ  เพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจรจังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 14 มีนาคม 2565  ณ  โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น  โดยนายพันธ์เทพ  เสาโกศล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานในพิธีเปิด  นพ.ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  กล่าวรายงาน  นพ.เกรียงศักดิ์  วัชรนุกูลเกียรติ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น กล่าวต้อนรับ และได้รับเกียรติจาก ศ.เกียรติคุณ นพ.สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  นพ.วิทยา  ชาติบัญชาชัย  ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลกด้านการป้องกันการบาดเจ็บ โรงพยาบาลขอนแก่น   ซึ่งเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้จังหวัดขอนแก่นได้รับทุนนี้  เข้าร่วมในพิธีเปิด

การจัดประชุมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร  ซึ่งหัวหน้าโครงการวิจัยที่รับทุนในครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลขอนแก่น 8 โครงการ  ในนามของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 1 โครงการ  และในนามของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 โครงการ  รวมทั้งหมด 11 โครงการวิจัย