การประชุมวิชาการ “โครงการเครือข่ายคลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย เขตสุขภาพที่ 7” 

วันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง Auditorium อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น และประธานกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 7 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ “โครงการเครือข่ายคลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย เขตสุขภาพที่ 7” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ป่วยโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ได้รับการดูแลตามแนวทางการรักษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ซึ่งได้มอบนโยบายการทำงานเพื่อขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบำบัด และบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง จากโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 7 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.วัชรา บุญสวัสดิ์ ประธานเครือข่ายโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย (EACC) และ นพ.พรอนันต์ โดมทอง ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง รวมถึงผู้เชี่ยวชาญโรคระบบทางเดินหายใจ ในเขตสุขภาพที่ 7 ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการประชุมวิชาการครั้งนี้