การประชุมวิชาการ Smart Stroke KKH:2022

          เมื่อวันที่ 25  กุมภาพันธ์  2565  นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ  Smart Stroke  KKH:2022  ณ ห้องประชุมกลุ่มงานศัลยกรรม อาคารคุณากรปิยชาติ ชั้น 2 โรงพยาบาลขอนแก่น

         วัตถุประสงค์ในการจัดการประชุมครั้งนี้ เพื่อให้ทีมสหสาขาวิชาชีพที่เป็นผู้ดูแลผู้ป่วยกลุ่มศัลยกรรมระบบประสาท จะได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วย และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อไป