การประชุมเชิงปฏิบัติการ วางแผนกลยุทธ์ศูนย์แพทยศาสตร์ฯ ประจำปีการศึกษา 2562 

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562  โรงพยาบาลขอนแก่น จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ  วางแผนกลยุทธ์ศูนย์แพทยศาสตร์ฯ โรงพยาบาลขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2562  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนเชิงกลยุทธ์ของศูนย์แพทยศาสตร์ ปี 2562 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช.)  จัดขึ้น  ณ โรงแรมลาวิลล่า จ.ขอนแก่น