การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพทีมสนับสนุนงานวิจัย “R2R Facilitater Advanced  Course”  เขตสุขภาพที่ 7

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565  นายแพทย์ สวัสดิ์  อภิวัจนีวงศ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 เป็นประธาน และกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพทีมสนับสนุนงานวิจัย “R2R Facilitater Advanced  Course”  เขตสุขภาพที่ 7 (ร้อยเอ็ด  ขอนแก่น มหาสารคาม  กาฬสินธุ์)  ครั้งที่ 1  ประจำปี 2565   โดยมีนายแพทย์เกรียงศักดิ์  วัชรนุกูลเกียรติ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องศรีจันทร์ 2 ชั้น 4 โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น