การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขององค์การอนามัยโลก WHO South-East Asia

วันที่ 14 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดงานการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขององค์การอนามัยโลก WHO South-East Asia Regional Workshop on Establishing Sentinel sites for Integrated Injury and Trauma Registry, in Collaboration with Khon Kaen Regional Hospital, WHO-CC for Injury Prevention and Safety Promotion.

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มสมรรถนะระบบการจัดการการดูแลผู้บาดเจ็บ การเฝ้าระวังข้อมูลผู้บาดเจ็บ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน โดยการบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย โดยมีรูปแบบของประเทศไทย เป็นต้นแบบ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการป้องกันการบาดเจ็บของประเทศ เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ประเทศไทย อินเดีย ศรีลังกา บังกลาเทศ ภูฏาณ ติมอร์ เลสเต มัลดีฟส์ อินโดนีเซีย เนปาล และ พม่าจำนวน 35 คน กิจกรรมการอบรม มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เข้าใจรูปแบบต่าง ๆ ของระบบการจัดการข้อมูลด้านการบาดเจ็บอย่างมีประสิทธิภาพ เรียนรู้จากรูปแบบของประเทศไทย และนำไปวางแผนการดำเนินงานให้เข้าบริบทของแต่ละประเทศ โดยมีการจัดอบรม ระหว่างวันที่ 14 – 16 สิงหาคม 2566