การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ Master plan ปีการศึกษา 2563

 

วันที่ 24 มิถุนายน 2563  เวลา 13.00 น.  โรงพยาบาลขอนแก่น  โดยกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ Master plan ปีการศึกษา 2563 ระหว่างสถาบันการศึกษาทั้ง 9 แห่ง จากเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์มาร่วมประชุมกว่า 50 ท่าน การประชุมสำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี  ทำให้มี Master plan ในปีงบประมาณ 2564  ซึ่งเป็นแผนการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ  จัดขึ้น ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้และวิจัยทางการพยาบาล อาคารสิรินธร  โรงพยาบาลขอนแก่น