“การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการเงินการคลัง” 

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564  แพทย์หญิงนาตยา  มิลส์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิด “การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการเงินการคลัง”  เพื่อให้บุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น มีความเข้าใจรับรู้และร่วมบริหารจัดการข้อมูลที่ก่อให้เกิดรายได้ลดรายจ่าย และเพื่อให้ระบบการเงินการคลังดำเนินการได้อย่างครบถ้วนเป็นปัจจุบัน และถูกต้องตามระเบียบ  ซึ่งจัดขึ้นระหว่าวันที่ 1-2 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมสุจินต์ ผลากรกุล อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 3 โรงพยาบาลขอนแก่น