ต้อนรับ และร่วมประชุมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 และคณะกรรมการราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

วันที่ 12 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี โรงพยาบาลขอนแก่น นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเพื่อรับฟังปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนางานด้านศัลยกรรมระบบประสาท ของเขตสุขภาพที่ 7 โดยมี นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับ รศ.นพ.รุ่งศักดิ์ ศิวานุวัฒน์ ประธานราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย กล่าววัตถุประสงค์ คณะกรรมการราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย และผู้บริหารในเขตสุขภาพที่ 7 เข้าร่วมประชุม มี นพ.ธนนิตย์ สังคมกำแหง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ 1 นพ.เสกสรร สุวรรณแพง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ 2 คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมประชุม

คณะกรรมการราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสมาชิกประสาทศัลยแพทย์ และร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุขในเขตพื้นที่สุขภาพที่ 7 จังหวัดร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และขอนแก่น เพื่อรับทราบปัญหาที่สำคัญในการให้บริการทางด้านศัลยกรรมระบบประสาทของแต่ละพื้นที่ สำหรับในเขตสุขภาพที่ 7 ปัญหาที่สำคัญในการให้บริการทางด้านศัลยกรรมระบบประสาทในเขตพื้นที่ส่วนใหญ่พบกลุ่มโรคสำคัญคือโรคหลอดเลือดสมองแตกและโรคบาดเจ็บที่ศีรษะ หากผู้ป่วยกลุ่มนี้ ได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วและถูกต้อง จะส่งผลดีต่อผู้ป่วย มีส่วนช่วยลดอัตราการเจ็บป่วย ลดอัตราการพิการ ลดอัตราการเสียชีวิตและภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญได้เป็นอย่างดี