การฝึกอบรมโครงการ “พัฒนาสมรรถนะพยาบาลกู้ชีพ” (Pre-hospital Emergency Nurse : PHEN) ปี 2566 รุ่นที่ 23 ณ โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น

วันที่ 30 มกราคม 2566 นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการ “พัฒนาสมรรถนะพยาบาลกู้ชีพ” (Pre-hospital Emergency Nurse : PHEN) ปี 2566 รุ่นที่ 23 ณ โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

หลักสูตรฝึกอบรมนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งที่จะพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานนอกโรงพยาบาล ให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยนำรูปแบบที่โรงพยาบาลขอนแก่นจัดขึ้น ไปปรับใช้ในโรงพยาบาลของท่านเองตามบริบทที่เป็นอยู่ ซึ่งระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เป็นระบบที่พัฒนาขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มการเข้าถึงบริการทางการแพทย์นอกโรงพยาบาล ลดอัตราการเสียชีวิต ความพิการ ความทุกข์ทรมาน ลดค่าใช้จ่ายของผู้ป่วย และการนำส่งยังสถานพยาบาล ที่เหมาะสม โดยเริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการการรับแจ้งเหตุ การสั่งการ ช่วยเหลือทางการแพทย์ ที่มีมาตรฐานเดียวกัน โดยมุ่งเน้นการบริการที่มีความรวดเร็ว ปลอดภัยได้มาตรฐานอย่างเป็นระบบ รวมทั้งการประสานงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ส่วนกลาง และส่วนท้องถิ่น จึงจะเกิดผลที่คุ้มค่า และสามารถบรรเทาอาการบาดเจ็บ และป่วยฉุกเฉินก่อนมาถึงโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ