การอบรมบุคลากรหลักสูตรการดับเพลิงขั้นพื้นฐาน และการอพยพเคลื่อนย้ายผู้ป่วย รุ่นที่ 3

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี โรงพยาบาลขอนแก่น จัดอบรมบุคลากรหลักสูตรการดับเพลิงขั้นพื้นฐาน และการอพยพเคลื่อนย้ายผู้ป่วย รุ่นที่ 3 โดยมี นายแพทย์เสกสรร สุวรรณแพง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม

การฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นพื้นฐานและการอพยพเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เป็นกิจกรรมตามกฎหมายที่กำหนดเป็นหัวข้อสำคัญ ให้หน่วยงานต้องจัดฝึกอบรมขึ้นเป็นประจำทุกปี ในปีงบประมาณ 2566 คณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โรงพยาบาลขอนแก่น จึงได้จัดการอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นพื้นฐานและการอพยพเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่นได้เตรียมความพร้อมด้านอัคคีภัย และรู้จักบทบาทของตนเองในการป้องกันและระงับเหตุ โดยที่การฝึกอบรมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟนี้ถูกบรรจุไว้เป็นกิจกรรมหลักส่วนหนึ่งของแผนอัคคีภัยประจำแต่ละหน่วยงานของโรงพยาบาลขอนแก่น ซึ่งหากบุคลากรได้รับการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแล้ว จะส่งผลให้การซ้อมแผนอัคคีภัยมีการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมมากที่สุด หากเกิดเหตุอัคคีภัยขึ้นจริงก็จะสามารถนำทักษะ ประสบการณ์ไปใช้ตอบโต้เหตุอัคคีภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ