การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร”

GI Endoscopic Workshop